อั้ยแป้ง

อั้ยแป้ง
มึงตายแน่

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

"ประวัติส่วนตัว!!!"ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล   : เด็กหญิง ภัทรา นิ่มนวล
ชื่อเล่น             : แป้ง (Pang)
เกิดวันที่          : 18 ธันวาคม 2540
ที่อยู่                 : 14/1 ม. 6 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
คติประจำใจ    : ไม่มีอะไรที่สายเกินไป
ชอบสี              : ส้ม, เขียว
ชอบเพลง        : As Over, lovely day, นิดนิด, brighter day, สบายมาก
ชอบซีรีย์         : You’re beautiful
 ไม่ชอบสี        : ชมพู, ฟ้า
เสนอ   อาจารย์   พิทักษ์   คำแคว่น


หลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
๑.   แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอจนถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้                                                    ๑๐ คะแนน
๒.  มีกิริยา มารยาทเรียบร้อย งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจนได้รับการชื่นชม                                                       ๑๐ คะแนน
๓. ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน/งานด้านวิชาการและกีฬา
๓.๑ ระดับโรงเรียน                                            ๑๐ คะแนน
๓.๒ ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด                              ๑๕ คะแนน
๓.๓ ระดับประเทศ                                           ๒๐ คะแนน๔. เก็บเงิน สิ่งของมีค่าของผู้อื่นได้ แล้วส่งคืน
มูลค่าไม่เกิน                      ๕๐ บาท                      คะแนน
มูลค่าไม่เกิน                     ๑๐๐ บาท                       คะแนน
มูลค่าไม่เกิน                     ๓๐๐ บาท                      คะแนน
มูลค่าไม่เกิน                     ๕๐๐ บาท                  ๑๐   คะแนน
มูลค่าไม่เกิน                    ๑๐๐๐ บาท                  ๑๕   คะแนน
๕. หารายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัวจนถือเป็นตัวอย่างได้ 
                                                                      ๑๐ คะแนน
๖. เป็นหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้องและปฏิบัติหน้าที่     สม่ำเสมอโดยไม่บกพร่อง                            ๒๐ คะแนน
๗. เป็นคณะกรรมการนักเรียน (ประธาน/รองประธาน/กรรม)
                                                                  ๒๐ คะแนน
๘. ช่วยเหลืองานปกครองนักเรียน เช่น ลูกเสือ-เนตรนารีจราจร นักศึกษาวิชาทหารจราจร               ๑๐ คะแนน
๙. มีความขยันหมั่นเพียรทางการเรียน และกิจกรรม จนได้รับการยกย่อง                                              ๑๐ คะแนน


             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น